لطفا صبر کنید

سفير مالزي در سازمان تجارت جهاني رئيس گروه كاري ايران شد

  • دوشنبه 23 مرداد 1385
سفير مالزي در سازمان تجارت جهاني رئيس گروه كاري ايران شد