لطفا صبر کنید

رییس ICC در کنفرانس "انرژی برای رشد" در داکا تأکید کرد؛ بهبود وضعیت اقتصاد جهان، ناپایدار است

  • شنبه 28 فروردین 1389
رییس ICC در کنفرانس "انرژی برای رشد" در داکا تأکید کرد؛ بهبود وضعیت اقتصاد جهان، ناپایدار است