لطفا صبر کنید

روند صعودي قيمت نفت به زيان اقتصاد جهاني است

  • شنبه 21 مرداد 1385
روند صعودي قيمت نفت به زيان اقتصاد جهاني است