لطفا صبر کنید

روسيه نسبت به رفتارهاي تبعيض آميز آمريكا در چارچوب دبليو تي او هشدار داد

  • دوشنبه 01 خرداد 1385
روسيه نسبت به رفتارهاي تبعيض آميز آمريكا در چارچوب دبليو تي او هشدار داد