لطفا صبر کنید

رشد اقتصادي اروپا طي سال 2007 افزايش خواهد يافت

  • دوشنبه 17 مهر 1385
رشد اقتصادي اروپا طي سال 2007 افزايش خواهد يافت