لطفا صبر کنید

راه اندازي مقررات متحدالشكل تعهد پرداخت بانكي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

  • چهارشنبه 29 خرداد 1392
راه اندازي مقررات متحدالشكل تعهد پرداخت بانكي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا