لطفا صبر کنید

دستور رهبر ايران ورود ترکیه را به WTO تسهيل مي كند

  • چهارشنبه 14 تیر 1385
دستور رهبر ايران ورود ترکیه را به WTO تسهيل مي كند