لطفا صبر کنید

در نشست شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان توافق شد: مکزیک، میزبان هفتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

  • یکشنبه 10 آذر 1387
در نشست شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان توافق شد: مکزیک، میزبان هفتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان