لطفا صبر کنید

در نامه ای خطاب به رهبران گروه 8 و گروه 20 : ICC و گروهی از اتاق های بازرگانی خواستار حمایت از حقوق مالکیت فکری شدند

  • دوشنبه 14 تیر 1389
در نامه ای خطاب به رهبران گروه 8 و گروه 20 : ICC و گروهی از اتاق های بازرگانی خواستار حمایت از حقوق مالکیت فکری شدند