لطفا صبر کنید

در صدر معيارهاي واگذاري بايد تعهد مالك براي ايجاد كلاس جهاني ديده شود

  • دوشنبه 26 تیر 1385
در صدر معيارهاي واگذاري بايد تعهد مالك براي ايجاد كلاس جهاني ديده شود