لطفا صبر کنید

درخواست ICC از گروه 20 : اتخاذ اقدامی جدی در مقابله با حمایت گرایی و جنگهای ارزی

  • یکشنبه 16 آبان 1389
درخواست ICC از گروه 20 :  اتخاذ اقدامی جدی در مقابله با حمایت گرایی و جنگهای ارزی