لطفا صبر کنید

دبیرکل ICC: از میان برداشتن موانع تجارت آزاد جهانی لازمه حمایت از کنوانسیون تغییرات اقلیمی است

  • یکشنبه 24 آذر 1387
دبیرکل ICC: از میان برداشتن موانع تجارت آزاد جهانی لازمه حمایت از کنوانسیون تغییرات اقلیمی است