لطفا صبر کنید

دبیرکل ICC از سازمان جهانی گمرک بازدید کرد؛گسترش همکاری های میان اتاق بازرگانی بین المللی و سازمان جهانی گمرک

  • دوشنبه 16 آذر 1388
دبیرکل ICC از سازمان جهانی گمرک بازدید کرد؛گسترش همکاری های میان اتاق بازرگانی بین المللی و سازمان جهانی گمرک