لطفا صبر کنید

خداحافظی سرژ لازارف از اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

  • شنبه 27 آذر 1389
خداحافظی سرژ لازارف از اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)