لطفا صبر کنید

حمايت آمريكا از پيوستن ويتنام به سازمان تجارت جهاني

  • دوشنبه 02 مرداد 1385
حمايت آمريكا از پيوستن ويتنام به سازمان تجارت جهاني