لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ سمینار مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG) به 6 تیر 88

  • سه‌شنبه 26 خرداد 1388
تغییر تاریخ سمینار مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG) به 6 تیر 88