لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ سمینار " چشم انداز فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت نفت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی"

  • دوشنبه 30 شهریور 1388
تغییر تاریخ سمینار " چشم انداز  فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت نفت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی"