لطفا صبر کنید

تشکیل گروه تهیه کننده متن رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) در ICC

  • شنبه 01 اسفند 1388
تشکیل گروه تهیه کننده متن رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP) در ICC