لطفا صبر کنید

تراز حساب‌ جاري ايران با 36 درصد افزايش به 10 ميليارد دلار مي رسد

  • شنبه 25 شهریور 1385
تراز حساب‌ جاري ايران با 36 درصد افزايش به 10 ميليارد دلار مي رسد