لطفا صبر کنید

تحريم ها بر روابط بخش خصوصي كشورها تاثيرگذار نيست

  • شنبه 05 مرداد 1387
تحريم ها بر روابط بخش خصوصي كشورها تاثيرگذار نيست