لطفا صبر کنید

تامين امنيت انرژي در گرو همكاري بلند مدت و استراتژيك با ايران است

  • شنبه 21 اردیبهشت 1387
تامين امنيت انرژي در گرو همكاري بلند مدت و استراتژيك با ايران است