لطفا صبر کنید

تأکید ICC بر ضرورت تدوین مقررات مشخص برای سرمایه گذاری در زمینه تغییرات اقلیمی

  • یکشنبه 08 دی 1387
تأکید ICC بر ضرورت تدوین مقررات مشخص برای سرمایه گذاری در زمینه تغییرات اقلیمی