لطفا صبر کنید

بیان دیدگاه های کسب و کار از سوی ICC در حاشیه اجلاس داووس

  • شنبه 16 بهمن 1389
بیان دیدگاه های کسب و کار از سوی ICC در حاشیه اجلاس داووس