لطفا صبر کنید

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی مقررات اینکوترمز 2010 فقط با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) معتبر است

  • یکشنبه 19 تیر 1390
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی مقررات اینکوترمز 2010 فقط با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) معتبر است