لطفا صبر کنید

بررسي پيش نويس «اولويت هاي كسب و كار در دستور كار تجارت جهاني» در كميته هاي ملي ICC

  • چهارشنبه 02 اسفند 1391
بررسي پيش نويس «اولويت هاي كسب و كار در دستور كار تجارت جهاني» در كميته هاي ملي ICC