لطفا صبر کنید

با حضور دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی سمینار مقررات URDG 758 در کراچی برگزار شد

  • یکشنبه 30 خرداد 1389
با حضور دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی سمینار مقررات URDG 758 در کراچی برگزار شد