لطفا صبر کنید

با افزايش واردات نفت از روسيه ميزان وابستگي ژاپن به واردات نفت از خاورميانه كاهش خواهد يافت

  • چهارشنبه 07 تیر 1385
با افزايش واردات نفت از روسيه ميزان وابستگي ژاپن به واردات نفت از خاورميانه كاهش خواهد يافت