لطفا صبر کنید

بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد:مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758) فقط با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) معتبر است

  • یکشنبه 10 مرداد 1389
بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد:مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758) فقط با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) معتبر است