لطفا صبر کنید

بانك مركزي: «مقررات متحدالشكل تعهد پرداخت بانكي (URBPO)» فقط با آرم كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) معتبر است

  • شنبه 13 اردیبهشت 1393
بانك مركزي: «مقررات متحدالشكل تعهد پرداخت بانكي (URBPO)» فقط با آرم كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) معتبر است