لطفا صبر کنید

بانك جهاني پرداخت وام به ايران را به امضاي يك سند همكاري 3ساله مشروط كرد

  • چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385
بانك جهاني پرداخت وام به ايران را به امضاي يك سند همكاري 3ساله مشروط كرد