لطفا صبر کنید

اینکوترمز 2010 ، تفاوت های مهم با مقررات اینکوترمز 2000 (بخش دوم)

  • یکشنبه 16 آبان 1389
اینکوترمز 2010 ، تفاوت های مهم با مقررات اینکوترمز 2000 (بخش دوم)