لطفا صبر کنید

انتخاب «دکتر نهاوندیان» به عنوان عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی – وابسته به ICC

  • شنبه 09 بهمن 1389
انتخاب «دکتر نهاوندیان» به عنوان عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی – وابسته به ICC