لطفا صبر کنید

امروز نظر ICC درباره مذاکرات دوحه در اجلاس وزرای عضو WTO مطرح می گردد

  • چهارشنبه 07 تیر 1385
امروز نظر ICC درباره مذاکرات دوحه در اجلاس وزرای عضو WTO مطرح می گردد