لطفا صبر کنید

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) خواستار مشارکت بیشتر کسب و کار جهانی در تأمین امنیت مرزی شد

  • شنبه 05 بهمن 1387
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) خواستار مشارکت بیشتر کسب و کار جهانی در تأمین امنیت مرزی شد