لطفا صبر کنید

ابراز نگرانی ICC از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در دستیابی به توافقنامه تجاری دور دوحه

  • یکشنبه 08 دی 1387
ابراز نگرانی ICC از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در دستیابی به توافقنامه تجاری دور دوحه