لطفا صبر کنید

آموزش مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه(URDG 758) از سوی کمیته ایرانی ICC

  • دوشنبه 06 تیر 1390
آموزش مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه(URDG 758) از سوی کمیته ایرانی ICC