لطفا صبر کنید

آموزش مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758) توسط کمیته ایرانی ICC

  • یکشنبه 08 خرداد 1390
آموزش مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (URDG 758) توسط کمیته ایرانی ICC