لطفا صبر کنید

آموزش مقررات«اینکوترمز 2010» توسط کمیته ایرانی ICC به کارشناسان حمل و نقل و بیمه باربری

  • یکشنبه 22 خرداد 1390
آموزش مقررات«اینکوترمز 2010» توسط کمیته ایرانی ICC  به کارشناسان حمل و نقل و بیمه باربری