لطفا صبر کنید

آخرين مقررات ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اعلام شد

  • چهارشنبه 24 تیر 1394
آخرين مقررات ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره 200/94/29 مورخ 1394/03/16 اعلام کرد: به‌موجب بند (ی) تبصرۀ 9 قانون بودجۀ سال 1394 کل کشور، مبلغ بدهی مالیاتی منتهی به ممنو­ع­‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (موضوع مادۀ 202 قانون مالیات­های مستقیم) به شرح ذیل تعدیل گردیده است:

 

الف) مدیران مسئول در اشخاص حقوقیِ تولیدی دارای بدهی مالیاتی معادل 20% سرمایۀ ثبت شده یا مبلغ 5،000،000،000 (پنج میلیارد) ریال بدهی مالیاتی قطعی شده؛

 

ب) مدیران مسئول در سایر اشخاص حقوقی و نیز اشخاص حقیقیِ تولیدی دارای بدهی مالیاتی معادل 10% سرمایۀ ثبت شده یا مبلغ 2،000،000،000 (دو میلیارد) ریال بدهی مالیاتی قطعی شده؛

 

ج) سایر اشخاص حقیقی دارای بدهی مالیاتی قطعی شدۀ بیش از 100،000،000 (یکصد میلیون) ریال.