لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : مجبید بنویدی


فوق لیسانس مدیریت MBA از دانشگاه Carleton کشور کانادا.عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو اصلی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمهدارای مدارک بین‌المللی حرفه‌ای مدیریت و بیمه سوابق کاری مستمر:از بهمن 1399 تا کنون، عضو و نماینده هیئت موسس شرکت بیمه اتکایی آوای پارساز مهر ماه 1398 تا دی ماه ،1399 مشاور عالی بیمه اتکایی ایرانياناز دی ماه 1396 تا بهمن ماه ،1397 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه میهناز آبان 1393 لغایت دی ماه ،1396 عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بیمه مااز مرداد 1391 تا مهر ،1393 قائم مقام و عضو هیئت مدیره در شرکت بیمه معلماز مهر 1387 لغایت مرداد ،1391 مشاور مدیرعامل، مدیر مالی، اتكایی و امور بین‌الملل بیمه آسيااز آذر 1380 لغایت شهریور ،1387 سرپرست، عضوهیئت مدیره، قائم مقام و معاون شرکت بیمه معلماز سال 1370 لغایت ،1380 به عنوان مدیرمالی، رئیس حسابداری، حسابدار و حسابرس در شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی . سوابق کاری غير مستمر:مشاور در شرکت های بیمه معلم ، پارسیان، نوین، حافظ و اتكائی امین.عضو هیئت مدیره شرکت سخت آژند (سهامی عام) از دی ماه 1389 لغایت آبان  1390عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت نوین فر آسیا از فروردین 1388 تا مهر 1389از سال 1385 تا مهر ماه 1389 رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش چراغ دانش از زیرمجموعه‌های سازمان گسترش و نوساری صنایعرئیس شورای فنی در بیمه معلم و عضو کمیته‌های حسابرسی و ریسک شرکت‌های بیمه آسیا، معلم ، ما، نوین و حافظعضو در کمیسیون‌ بیمه اتاق بازرگانی (ICC) و سندیكای بیمه‌گران و کارگروه‌های کارشناسی صنعت بیمه.