لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : شاکر دنیوی


عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICCمدرس و مشاور بانکداری بین‌المللیمعاون اداره کل ارز بانک صادرات ایران 1392-1394مسئول بخش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌‎های بانک صادرات ایران منطقه خلیج فارس، امارات متحده عربی 1388 الی 1392.