لطفا صبر کنید
user-img
  • نام و نام خانوادگی : نعیم محبی


کارشناس حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللیوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.کارشناس ارشد حقوق خصوصیمشاور امور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکت بین المللی واردات دارومشاور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکتهای پتروشیمی و نفتمتخصص در تنظیم قراردادهای بین المللی