لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
  • مدیر اجرائی / رئیس : قاسم کریمی
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • نشانی وب سایت : www.urmiaccim.com
  • تلفن : 044-33459834-9 - فکس : 044-33459833-044
  • پست الکترونیک : info.urmiachamber@gmail.com