لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : بانک ملت
  • مدیر اجرائی / رئیس : فرشید فرخ نژاد
  • زمینه فعالیت : بانکداری
  • تلفن : ۵-۸۲۹۶۲۰۰۴ - فکس : ۸۲۹۶۲۷۷۲
  • پست الکترونیک : m.bigdeli@bankmellat.ir