شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا
مدیر اجرائی / رئیس:
مهندس احمد پورفلاح
معرفی:

آشنايی با اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

ايتاليا از جمله کشورهای پيشتاز اروپای غربی است که همواره در صحنه های اقتصادی و فرهنگی ايران حضور فعال داشته و در طول 20 سال گذشته علی رغم مسائل و مشکلات داخلی و جنگ تحميلی، همواره رابطه تجاری و اقتصادی خود را با ايران حفظ نموده است و با مشارکت در بسياری از پروژه های صنعتی خلا حاصل از تحريم ها را تا اندازه ای پر کرده است و در سالهای اخير با گسترش همکاری های اقتصادی مناسبتر از پيش در روابط تجاری دو کشور بوجود آمده است بطوريکه ايتاليا اينک بزرگترين شريک تجاری ايران در اروپا محسوب می شود.
در شکل گيری اين تحولات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران وايتاليا هميشه حضور فعال داشته است و با تشکيل اتاق بازرگانی و صنعتی ايتاليا ـ ايران در رم و ارتباط نزديک با بخش اقتصادی سفارت ايران در ايتاليا و ساير موسسات و منابع ذيربط، امکانات خدمات رسانی اتاق دو چندان گرديد ه است و با راه اندازی سايت مستقل و الحاق آن با سايت اتاق رم و ساير مراکز صنعتی و تجاری ايتاليا، دستيابی مستقيم اعضا با ايتاليا و کشورهای غربی بهتر و سريعتر گرديده است و امکان ارتباط اطلاعات تجاری و صنعتی بين اعضا اتاق نيز در داخل کشور از طريق ابزار الکترونيکی بسی راحت تر شده است .


تاريخ تاسيس
اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران وايتاليا در سال ١٩٩٢ توسط تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران خوشنام صنعت و تجارت کشور تاسيس شده و با استقبالی که از طرف بازرگانان و صاحبان صنايع در چند سال گذشته شده است به عنوان يکی از بزرگترين مجموعه اتاقهای بازرگانی مشترک ايران با يک کشور اروپايی درآمده است.


فعاليت ها
عمده فعاليت های اتاق ايران و ايتاليا طبق اساسنامه به شرح زير است:

  •  همکاری نزديک با مقامات عالی رتبه ايران و ايتاليا، سازمانها، موسسات با هدفهای مشابه به منظور گسترش روابط اقتصادی بين دو کشور .
  • کمک و همکاری به منظور تحقق بخشيدن به معاملات تجاری، بازرگانی و اقتصادی، و تبادل تکنولوژی بين بازرگانان ايرانی و ايتاليايی و فراهم آوردن تسهيلات لازم برای سرمايه گذاری در هر دو کشور.
  • سازمان دهی نشستها و سمينارها و برپايی نمايشگاهها و ديگر فعاليتهای مشابه در داخل دو کشور.
  • همکاری و کمک به اعزام و تبادل نمايندگان بازرگانی، صنعتی و معدنی ميان دو کشور.
  • نشر مطالب ضروری از قبيل اطلاعات مربوط به ابلاغيه ها و بيانيه های رسمی بر مبنای سوالات مطرح شده در ارتباط با قوانين مربوط به توسعه اقتصادی، صنعتی و معدنی و اهميت بهره وری هر دو کشور از آنها.
  • جمع آوری، ارزيابی و تدوين اطلاعات در مورد مسائل بازرگانی، اقتصادی، معدنی دو کشور و قراردادن اين اطلاعات در اختيار اعضا و ديگر متقاضيان حسب درخواست کتبی.
  • انجام داوری و حل اختلاف بازرگانی، اقتصادی ، صنعتی، معدنی بين طرفين تجاری ايران و ايتاليا.
  • همکاری در جهت افزايش صادرات غير نفتی ايران به ايتاليا و کمک به ايجاد ارتباط بين بازرگانان و صحبان صنايع دو کشور.
  • فراهم کردن تسهيلات لازم جهت اخذ رواديد از ايتاليا برای اعضا اتاق .
  • انتشار، مجله دنيای بهتر، هر سه ماه يکبار به زبان فارسی و ايتاليايی.عضويت در اتاق
کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که به فعاليتهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی اشتغال داشته و اساسنامه اتاق ايران و ايتاليا راقبول و به تحقق اهداف کمک نمايند، می توانند به عضويت اتاق پذيرفته شوند.

ارکان اتاق
الف ) مجامع عمومی عادی و فوق العاده ب) هيات رئيسه ج) بازرس د) دبير کل

مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی اعضای اتاق به صورت عادی هر سال تشکيل گردد و ضمن بررسی عملکرد اتاق و انتخاب بازرس قانونی، خط مشی کلی آن را برای يکسال تعيين می نمايد و هر سه سال يک بار از ميان حاضرين در جلسه مجمع، اعضا اصلی و علی البدل هيات رئيسه راانتخاب می نمايد.

هيات رئيسه
هفت نفر اعضای اصلی هيات رئيسه توسط مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. علاوه بر اعضای اصلی دو نفر ديگر نيز از بين دارندگان آرا بعدی در همان مجمع به عنوان اعضا علی البدل برگزيده می گردند.
هيات رئيسه يک نفر ايرانی را به عنوان رئيس اتاق و دو نفر به عنوان نايب رئيس و يک نفر خزانه دار از بين اعضای هيات رئيسه انتخاب می نمايد.
سفير ايتاليا در ايران و رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران هميشه روسای افتخاری اتاق می باشند.

دبير کل
هيات رئيسه يک نفر از خارج از هيات رئيسه را به عنوان دبير کل انتخاب می نمايد. دبير کل مديريت اجرايی اتاق را برعهده دارد.

بازرس
مجمع عمومی عادی ساليانه برای هر سال مالی يک نفر از اشخاص حقيقی يا حقوقی را به عنوان بازرس علی البدل از بين اعضا عادی اتاق يا از بين موسسات حسابرسی تعيين می نمايد. بازرس گزارش خود را در مورد اقدامات مالی ١٥ روز قبل از تشکيل مجمع عمومی هيات رئيسه جهت طرح در مجمع عمومی عادی ساليانه تسليم می نمايد.

نشانی وب سایت: