شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای دکتر عباس هشی


عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتيحسابدار رسمي و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - شريك اسبق موسسه حسابرسي پرايس واتر هارس در ايرانعضو انجمن‌هاي حرفه‌اي: حسابداران خبره - حسابرسان داخلي - مديريت ايران، حسابداري ايرانمديرعامل و ریيس هيئت مديره موسسه حسابرسي هشيار بهمند (حسابرس معتمد بورس) از سال 1358 تا کنونعضو انجمن حسابداري مديريت آمريكا از سال 1980Local Consultant با بانك جهاني در پروژه‌هاي انرژي سال 1370 الي 1382مشاور مدعو در كميته و كارگروه‌هاي مختلف مالياتي، خصوصي ­سازي، بانكي بررسي قوانين مربوطه

جناب آقای دکتر عباس هشی