شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای نعیم محبی


کارشناس حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللیوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.کارشناس ارشد حقوق خصوصیمشاور امور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکت بین المللی واردات دارومشاور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکتهای پتروشیمی و نفتمتخصص در تنظیم قراردادهای بین المللی  

جناب آقای نعیم محبی