شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای محمدرضا شاکر دنیوی


عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICCمدرس و مشاور بانکداری بین‌المللیمعاون اداره کل ارز بانک صادرات ایران 1392-1394مسئول بخش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌‎های بانک صادرات ایران منطقه خلیج فارس، امارات متحده عربی 1388 الی 1392.

جناب آقای محمدرضا شاکر دنیوی