شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای افشین خانی


عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICCرئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایرانمولف كتاب تفسير مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي.

جناب آقای افشین خانی