شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: آراي كميسيون بانكي اتاق بازرگاني بين المللي 3

آراي كميسيون بانكي اتاق بازرگاني بين المللي 3

ترجمه: فريدون شيرازي
نوبت و سال چاپ: اول ۱۴۰۱

قطع و تیراژ: وزیری ۵۰۰

قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۳۸-۴۶۷-۸
فهرست:
يادداشت رئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللی
يادداشت دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ۱۱
يادداشت دبير كميسيون بانکي
يادداشت مترجم
علامت $
مفهوم " free out " چيست؟
گواهي حمل نهايي
مفهوم FCL
نام خريدار در سياهه
امضا در CMR
نافذ شدن اصلاحيه
وظيفه بانک ارائهكنند
تأييد مضاعف
شرط درج كرايه در بارنامه
درج شرايط اضافي در سياهه
پرداخت مستقيم به ذينفع
درصورت احراز شرط، اسناد قبول است
كپي سند حمل
اطلاعات اضافي
حمل تدريجي
اسناد به شرط پرداخت
افتتاح اعتبار به دو زبان مختلف
وزن خالص و ناخالص
وزن هوای خشک
حمل بخشي از واحد كالا
امضاء بيمهنامه
امضاء بارنامه حمل دربست
استفاده از اختصار
تعهد بانک گشاينده، متن اعتبار است
تاريخ سند حمل هوايي
بارنامه در خطوط منظم
شرط "تمديد يا پرداخت" در اعتبار ضمانتي
شرايط اعتبار به اصل اسناد مربوط است
سند الکترونيکي
امضا در سند حمل هوايي
هر شرطي بارنامه را مشروط نميكند
پرسشي در تعهد پرداخت بانکي
گواهي بهداشت
عبارت تحريم
گواهي پذيرش متقاضي
پرداخت در دو بخش
برات جزء اسناد نيست
افتتاح اعتبار توسط نهاد غيربانکي
اشتباه تحريری
مکان ارائه
يادداشت بارگيری ضروری است
نحوه خريد
اطلاعات اضافي مغايرت نيست
ضمانت حسن انجام كار
تاريخ در سند حمل
در بارنامه Port = Seaport
گواهي مبدأ "براساس توافقنامه تجارت آزاد"
اظهاريه صادراتي گمرک
نقض دستور بانک فرستنده
گواهي تست پذيرش كارخانه
گواهي پذيرش فني
حمل به دفعات؟
توضيح اضافي
نحوه محاسبه سررسيد
توجيه اشتباه
متن اعتبار ملاک اصلي برای بررسي اسناد است
محاسبات رياضي
درج شماره اعتبار به صورت اشتباه
بندر تخليه در بارنامه
نحوه ردّ اسناد
پرداخت! به چه دليل؟
اولويت دستور قضايي
پرداخت مخلوط Mixed Payment
شرطي مبهم
نحوه تنظيم راه نامه هوايي
تأثير تحريم در پذيرش پرداخت
هزينههای اضافي
صادركننده سياهه
شرط غير اسنادی
آيا شرط تحويل اسناد، پذيرش پرداخت است؟
نحوه بررسي گواهي EUR۱
آيا درج واژه agent لازم است؟
نحوه بازگرداندن اسناد
سند دو برگي
محتوای فهرست بستهبندی
كسر از مبلغ اعتبار
سندی كه متقاضي خواسته اما بانک گشايشكننده !!
ردّ اسناد و طرح مباحث بيشتر
كپي سند حمل جادهای
ارائه پيام ۷۶۰
سررسيد معاملات Value date
عبارت COVID – ۱۹
پيوست يک: نحوه كسب رای از كميسيون بانکي اتاق بازرگاني بينالمللي
پيوست۲ : فهرست آرا
پيوست۳ : صورت رجوعي
درباره ی کتاب:
اتاق بازرگاني بينالمللي ) ICC ( بزرگترين تشکل بخش خصوصي در جهان است كه يکهي
از فعاليتهای عمده آن ضابطهگذاری بهرای تجهارت بينالملهل ميباشهد. كميسهيون بهانکي
ICC نيز با توجه به اهميت بانکها و نقش آنها در تنظيم و تسريع تجارت فرامرزی در ايهن
زمينه مقرراتي را كه كاربرد وسيعي در عرصه جهاني و بانکداری بينالملل دارد، تهيهه كهرده
است.
آنچه همواره به هنگام استفاده از هر قانون يا ضابطهای اتفاق ميافتد، اين است كه طرفين
يک اعتبار اسنادی، يک ضمانتنامه يا مبادلهای كه بر اساس مقررات وصولي انجام ميشهود؛
برداشتها و تفاسير مختلفي از ضابطه خاصي مينماينهد و ايهن برداشهتهای مختلهف، گهاه
منجر به اختلافاتي ميشود. كميسهيون بهانکي اتهاق بازرگهاني بينالمللهي حتهي در چنهين
مراحلي نيز رسالت خود را ادامه ميدهد. طرفين اختلاف، موضوع را به كارشناسهان زبهدهای
كه در كميسيون فعال هستند، ارجاع ميدهند. موضوع در كميسيون بررسهي ميشهود و بها
طرح و تصويب در اجلاس عمومي به صورت نظريه رسمي ICC درميآيد.
همکاران آشنا با ضوابط بانکي آگاهند كه اين نظرات پس از نهايي شهدن، در سهايت ICC
بعنوان نظريه رسمي و قابل استناد منعکس و به صورت كتاب نيز منتشر ميشود.
هشتاد و سه مورد از اين نظرات توسط همکار و مدرس با تجربه ابزار پرداخهت بينالمللهي
جناب آقای شيرازی ترجمه و با آخرين ضوابط اتاق بازرگاني بينالمللهي تطبيهق داده شهده
است. اين نشريه ضمن كمک به درک روشنتر و كاربردی مقررات، ميتواند برای حل مهوارد
مشابه مورد استناد قرار گيرد. آنان كه در بخش خصوصي يها بانکهها بها تجهارت بينالملل
سروكار دارند، با مطالعه اين كتاب به اطلاعهات مفيهدی دسترسهي خواهنهد داشهت كهه در
كاهش موارد اختلاف و هزينههای مربوط به آن مؤثر خواهد بود.